ban thường vụ

GS.TS Nguyễn Thị Lan
Bí thư đảng ủy,Giám đốc Học viện

 

TS Vũ Ngọc Huyên
Phó Giám đốc Học viện

 

GS.TS Phạm Văn Cường
Phó Giám đốc Học viện

 

GS.TS Phạm Bảo Dương
Phó Giám đốc Học viện

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

TS Nguyễn Công Tiệp

 

TS Nguyễn Việt Long

 

GS.TS Trần Trọng Phương

 

TS Nguyễn Tất Thắng