Nông nghiệp Hà Nội sẽ phải mang “gương mặt mới”

Trong thời gian tới, nông nghiệp Hà Nội phải mang “gương mặt mới”, đó là nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ven đô, kết hợp chặt chẽ với du lịch hình thành nền nông nghiệp đa giá trị....

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự...

Ngày 16/5/2023, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030....

Hội nghị chuyên đề quý 2 năm 2023 giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh...

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề quý 2 năm 2023 giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt...