Thông báo về việc quản lý đảng viên đi nước ngoài

Thực hiện công văn số 76-CV/BTCDUK ngày 01/6/2023 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc cán bộ, đảng viên ra nước ngoài thuộc diện Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy Học viện quản lý. Đảng ủy Học viện  như sau...

Thông về việc viết bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng

Ban Tổ chức lớp học thông báo và đề nghị học viên sau khi kết thúc Chương trình học cần phải hoàn thành bài thu hoạch để làm căn cứ công nhận kết quả học tập và là điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp...

Thông báo v/v đề xuất khen thưởng đảng viên có thành tích đặc biệt đợt 1 năm 2019

Căn cứ Thông báo của Đảng ủy Khối ngày 10/6/2019 về việc xét duyệt khen thưởng không theo định kỳ (Đợt I năm 2019) đối với các đồng chí đảng viên trong toàn khối có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu...

Thông V/v nhận khen thưởng không định kỳ của ĐUK đợt 2 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2915-QĐ/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc khen thưởng các đồng chí đảng viên trong toàn khối có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao như...

Thông báo v/v triệu tập tham dự lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp...

Đảng ủy Học viện về việc mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng” năm 2019...

Thông báo về việc cập nhật thông tin đảng viên 3.0

Thực hiện công văn 852_CV/ĐUK ngày 01/3/2019 của Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về việc cập nhật thông tin đảng viên theo phần mềm quản lý đảng viên 3.0. Kính đề nghị Chi ủy các chi bộ nhắc nhở Đảng viên mới kết nạp, mới chuyển sinh hoạt đảng đến cập nhật thông......

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2019, Đảng ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” vào tháng 6/2019...

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2019, Đảng ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” vào tháng 6/2019...

Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2019, Đảng ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” vào tháng 6/2019....

Thông báo về việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2019 và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019...