Văn phòng Đảng ủy

I.  Chức năng

1. Văn phòng Đảng ủy Học viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy  trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ Học viện.

2.Văn phòng Đảng ủy Học viện là đầu mối nối liền giữa Đảng ủy với các chi bộ đảng, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài Học viện.

3.Văn phòng Đảng ủy Học viện là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Đảng ủy cấp trên.

II-  Nhiệm vụ

1. Văn phòng Đảng ủy Học viện có nhiệm vụ giúp việc cho Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Ban Thường vụ phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác trong toàn Đảng bộ cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện để từ đó  tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

4. Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện và phục vụ các chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy. Ghi biên bản các cuộc họp, gởi biên bản trong vòng 5 ngày sau cuộc họp Đảng ủy và thông báo những quyết định của Ban Thường vụ theo sự phân công của Thường trực cho các Đảng ủy viên.

5.Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các Ban thuộc Đảng ủy Học viện; giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy), sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy cấp trên. 

6. Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban Thường vụ xem xét quyết định; Ban hành các văn bản theo sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

7. Thừa lệnh Ban Thường vụ ký các văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khi được phân công.

8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật; quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng (văn thư, lưu trữ, bảo mật, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…).

9.. Quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Học viện và của Văn phòng.

 (Trích Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020)