Biểu mẫu

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành File
Mẫu 3 Báo cáo những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài
Báo cáo kết quả sau chuyến đi nước ngoài
Mẫu 1b Đơn xin đi nước ngoài của đảng viên
Mẫu 1a Báo cáo về việc đi nước ngoài