Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 22/6/2021, Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường C đến các nhóm học trên hệ thống Microsoft Team. Hình thức này được Đảng bộ Học viện áp dụng vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện tại vừa phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường C

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 35 năm đổi mới; có sự kế thừa, bổ sung, phát triển văn kiện Đại hội XI, XII và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Lan đề nghị, toàn thể các cán bộ, đảng viên trong Học viện cần xác định rõ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan cũng yêu cầu các chi bộ, cán bộ, đảng viên cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên, cán bộ, viên chức của đơn vị, nhằm bảo đảm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để quán triệt và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện.

Triển khai các nội dung tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã nêu những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống Microsoft Team

 

Cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Phạm Bảo Dương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phạm Bảo Dương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động; tạo tiền đề nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy Học viện ở các chi bộ trong thời gian tới./.