Thông báo về việc quản lý đảng viên đi nước ngoài

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẰNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số  …. -CV/ĐU

“V/v quản lý đảng viên đi nước ngoài và ”

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2023

              

Kính gửi: Chi ủy các Chi bộ trực thuộc

  • Căn cứ Quy định số 58-QD/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay;
  • Căn cứ Quy định số 69-QD/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 86-QD/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài;

– Thực hiện công văn số 76-CV/BTCDUK ngày 01/6/2023 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc cán bộ, đảng viên ra nước ngoài thuộc diện Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy Học viện quản lý. Đảng ủy Học viện  như sau:

  1. Cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài (công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng) đều phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nêu trên; Khi được những cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cử đi nước ngoài học tập, công tác làm việc theo đoàn hoặc vì việc riêng thì gửi bản sao văn bản, quyết định cử đi công tác làm việc, học tập, việc riêng của Học viện. Phải báo cáo khi có những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài
  2. Các cấp ủy, tố chức đảng tuyệt đối không được cử hoặc cho phép ra nước ngoài (vì bất cứ lý do gì) đối với đảng viên đang trong thời kỳ xem xét kỷ luật đảng, đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đảng viên, có vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.
  3. Cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài bằng bất cứ nguồn kinh phí nào, mục đích và phương thức gì đều phải báo cáo cấp ủy theo phân cấp quản lý. Trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, không cần xin ý kiến của cấp ủy quản lý nhưng vẫn phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
  4. Đối tượng cán bộ, đảng viên thuộc diện phải thực hiện quy định:
    • Diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý:

+ Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện

+ Các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy Học viện

+ Ban Giám đốc Học viện

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện

  • Diện Đảng ủy Học viện quản lý: Toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
  1. Các đơn vị chủ động báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy Học viện trước 10 ngày làm việc và sau khi nhập cảnh về nước chậm nhất 15 ngày làm việc cán bộ, đảng viên phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy Học viện về việc chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Đảng ủy Học viện yêu cầu Chi ủy các chi bộ, các đồng chí đảng viên thực hiện nghiêm Thông báo này, Đồng chí Bí thư Chi bộ tổng hợp báo cáo theo các mẫu 1,2,3 (trên trang tính Excel đính kèm) gửi về Đảng ủy Học viện 6 tháng 1 lần vào trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm thông qua hòm thư văn phòng Đảng ủy (Vpdanguy@vnua.edu.vn) ./.

 

Nơi nhân:

– TT ĐUK, BCH ĐBHV: để b/c

– CUCB, ĐUV, BTC ĐU: để t/h;

– Lưu VPĐU

T.M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ